Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TRIMSALONS AANGESLOTEN BIJ DE VERENIGING VOOR TRIMMEND NEDERLAND

Deze  algemene  voorwaarden  kunnen  en  mogen  uitsluitend  worden gebruikt door trimsalonhouders die aangesloten zijn bij de Vereniging voor Trimmend Nederland. Het is deze trimsalonhouders niet toegestaan deze algemene voorwaarden te wijzigen.

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

1.     VVTN:   Vereniging   voor   Trimmend   Nederland,   statutair

gevestigd te Spijkenisse, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 32171818.

2.     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, gebruiker van

deze   algemene   voorwaarden,   en   als   trimsalonhouder aangesloten bij de VVTN.

3.     Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, niet handelend in de

uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie de ondernemer een overeenkomst heeft gesloten.

4.     Overeenkomst:   iedere   tussen   de   ondernemer   en   de

opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de ondernemer zich verbindt tot het trimmen van het huisdier van de opdrachtgever.

5.     Huisdier: het dier waarvan de opdrachtgever bezitter is en die

in het kader van de overeenkomst ter beschikking van de ondernemer wordt gesteld.

6.     Trimmen/trimbeurt/opdracht/werkzaamheden: het ten aanzien

van  zijn   gezondheid,   welzijn  of  uiterlijk  verzorgen  en/of verfraaien van het huisdier.

7.     Schriftelijk:  zowel  traditionele  schriftelijke  communicatie  als

communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

1.     Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  elk

aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever, doch uitsluitend indien deze uiterlijk  bij  totstandkoming  van  de  overeenkomst  door  de ondernemer aan de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.

2.     Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op

overeenkomsten   voor   de   uitvoering   waarvan,   door   de ondernemer, derden worden betrokken.

3.     Van   het   bepaalde   in   deze   algemene   voorwaarden   kan

uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

4.     Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige

bepalingen  laat  de  geldigheid  van  de  overige  bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE
                     OVEREENKOMST

1.     Elk aanbod van de ondernemer is vrijblijvend. De ondernemer

is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden.

2.     De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod

van de ondernemer dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens,  bijvoorbeeld met betrekking  tot  de  aard  en  hoedanigheid  van  het  huisdier waarop de overeenkomst betrekking heeft.

3.     Een aanbod van de ondernemer geldt niet automatisch voor

vervolgovereenkomsten.

4.     De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het aanbod  van  de  ondernemer,  komt  de  overeenkomst  niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.

5.     De   opdrachtgever   is   gehouden   de   ondernemer   vóór

totstandkoming van de overeenkomst mededeling te doen van
de  soort  en  aard  van  het  huisdier  en  van  alle  overige
omstandigheden  die  voor  de  prijsstelling  redelijkerwijs  van
belang zijn. Indien het door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde huisdier niet beantwoordt aan hetgeen daaromtrent
vóór   totstandkoming   van   de   overeenkomst   door   de
opdrachtgever is gemeld, is de ondernemer gerechtigd de
overeenkomst    te    ontbinden    in    welk    geval    de
annuleringsvoorwaarden   als   bedoeld   in   artikel      6   van
overeenkomstige toepassing zijn. Onverminderd het bepaalde
in de vorige zin is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst
aan te passen en uit te voeren conform de voor de behandeling
van dat huisdier gebruikelijk gehanteerde tarieven.

ARTIKEL 4. |  INHOUD EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1.     De ondernemer is verplicht de overeenkomst uit te voeren

conform de redelijke eisen die aan een bekwame vakgenoot mogen worden gesteld.

2.     Op verzoek van de ondernemer is de opdrachtgever gehouden

de naam van de dierenarts of de dierenkliniek uiterlijk vóór uitvoering van de trimbeurt mede te delen aan de ondernemer teneinde het voor hem mogelijk te maken de dierenarts of de dierenkliniek  in  te schakelen  indien  de  gezondheid  of  het welzijn van het huisdier dit vordert.

3.     De  opdrachtgever  dient  uiterlijk  bij  het  afleveren  van  het

huisdier alle voor een goede en verantwoorde uitvoering van de overeenkomst relevante informatie aan de ondernemer te verstrekken.

ARTIKEL 5. |  MEERWERK EN WIJZIGINGEN

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het

voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen waartoe door de opdrachtgever opdracht is gegeven, bijvoorbeeld omdat gezondheidsbelangen van het huisdier naar het oordeel van de ondernemer zulks vorderen, is de  ondernemer  gerechtigd  daartoe  over  te  gaan  zonder toestemming van de opdrachtgever.

2.     In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of

veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in
verband   staande   extra   kosten   voor   rekening   van   de
opdrachtgever.  De  ondernemer  zal  de  opdrachtgever  tijdig
informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te
berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf
had moeten begrijpen.

3.     Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk

opgegeven   termijn   van   uitvoering   worden   gewijzigd.   De
opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd
of aangevuld, dan is de ondernemer gerechtigd om daaraan
pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is
gegaan  met  de  aangepaste  prijs  en  andere  voorwaarden,
daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering
aan  de  opdracht  gegeven  zal  worden.  Het  niet  of  niet

onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
        evenmin een tekortkoming van de ondernemer op en is voor de
        opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4.      Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende

omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij de ondernemer de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. De ondernemer zal de opdrachtgever   tijdig   informeren   over   de   noodzaak   de hierbedoelde kosten door te berekenen.

5.      Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een

verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

6.      Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens

het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 6. |  ANNULERINGSVOORWAARDEN

1.      De opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend annuleren

overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.

2.      Annulering geschiedt kosteloos indien dit plaatsvindt uiterlijk 48

uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt. 3.       In geval van annulering binnen 48 uren, doch vóór 24 uren vóór

het   overeengekomen   tijdstip   van   de   trimbeurt,   is   de
opdrachtgever   de    50%   van   de   overeengekomen   prijs
verschuldigd.

4.      De   opdrachtgever   is   de   volledig   overeengekomen   prijs

verschuldigd in geval van annulering binnen 24 uren vóór het overeengekomen tijdstip van de trimbeurt.

ARTIKEL 7. |  RECLAMES

1.      De opdrachtgever is op het moment van afhalen van zijn

huisdier  gehouden  te  onderzoeken  of  de  ondernemer  de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en hiervan terstond
mededeling te doen aan de ondernemer. Indien dit onder de
gegeven omstandigheden onmogelijk is, dan wel in het geval
dat het gebrek op het moment van afhalen onzichtbaar was, is
de opdrachtgever gehouden binnen 24 uur na afhalen van zijn
huisdier, van een klacht schriftelijk mededeling te doen aan de
ondernemer.

2.      Indien een klacht van de opdrachtgever door de ondernemer

gegrond wordt bevonden, zal de ondernemer zorgdragen voor
kosteloos herstel van de werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk
anders   is   overeengekomen,   dient   de   opdrachtgever   het
huisdier binnen 48 uur na melding van de klacht voor herstel op
locatie van de ondernemer ter zijner beschikking te stellen op
een tussen de ondernemer en de opdrachtgever nader te
bepalen tijdstip.

3.      Indien herstel als bedoeld in lid 2 onmogelijk blijkt, is de

ondernemer ten hoogste aansprakelijk voor teruggave van de door de opdrachtgever, in het kader van de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft, verschuldigde prijs.

4.      Indien   de   opdrachtgever   van   een   klacht   geen   tijdige

(schriftelijke) mededeling doet aan de ondernemer, komen al zijn eventuele aanspraken ter zake te vervallen.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.      De ondernemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst

op   te   schorten   of,   indien   de   omstandigheden   dat rechtvaardigen,   de   overeenkomst   met   directe   ingang   te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2.      Voorts  is  de  ondernemer  gerechtigd  de  overeenkomst  te

ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Van dergelijke omstandigheden is onder meer sprake indien:

       het huisdier agressief blijkt te zijn en dit, gelet op

de   veiligheid   of   overige   belangen   van   de ondernemer, de uitvoering van de trimbeurt voor hem bezwaarlijk maakt;

       het huisdier anderszins onhandelbaar is.

3.      Alle vóór de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst

door de ondernemer gemaakte kosten en/of daardoor geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.      De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van

schadevergoeding in verband met het door de ondernemer op grond   van   dit   artikel   uitgeoefende   opschortings-   en ontbindingsrecht.

5.      Indien de ondernemer de overeenkomst op grond van dit artikel

ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

1.      Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, betreffen alle door de

ondernemer vermelde prijzen richtprijzen. De ondernemer is, zonder daartoe in overleg te treden met de opdrachtgever, gerechtigd de door de opdrachtgever verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de opdrachtgever door te berekenen indien dat in verband met de bestede tijd en/of het gebruik van voor de opdracht benodigde middelen gerechtvaardigd is.

2.      Indien   de   richtprijs   met   meer   dan    10%   zal   worden

overschreden, zal de ondernemer de afspraken hieromtrent uitdrukkelijk  met  de  opdrachtgever  overeenkomen.  Indien partijen  ter  zake  geen  overeenstemming  bereiken,  is  de opdrachtgever   nimmer   gerechtigd   de   overeenkomst   te ontbinden indien en voor zover de ondernemer aangeeft de overeenkomst   onder   de   oorspronkelijk   overeengekomen condities te willen nakomen.

3.      Tenzij   uitdrukkelijk   anders   is   overeengekomen,   is   de

opdrachtgever  de  overeengekomen  prijs  middels  contante betaling verschuldigd, op het moment dat het huisdier door hem op locatie van de ondernemer wordt afgehaald.

4.      Indien betaling middels overboeking is overeengekomen, dient

betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde
betalingstermijn op de door de ondernemer voorgeschreven
wijze.

5.     Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van

de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever de dan wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan.

6.      Alle redelijke kosten ter verkrijging van door de opdrachtgever

verschuldigde   bedragen   komen   voor   zijn   rekening.   De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 10. |  RETENTIERECHT

Behoudens    het    geval    waarin    betaling    achteraf    is
overeengekomen, is de ondernemer gerechtigd het huisdier
onder   zich   te   houden   totdat   de   opdrachtgever   al   zijn
betalingsverplichtingen   uit   de   overeenkomst   deugdelijk   is
nagekomen. Indien de redelijke belangen van het huisdier dit
vorderen,  is  de  ondernemer  gedurende  het  verzuim  van
opdrachtgever gerechtigd het huisdier onder te brengen bij een
pension. Alle door de ondernemer redelijk te maken kosten,
waaronder de huisvestingskosten en de kosten in verband met
het levensonderhoud van het huisdier, komen voor rekening
van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11. |  GEGEVENSVERWERKING, BEMIDDELING EN
                        GESCHILBESLECHTING DOOR VVTN

1.     De opdrachtgever stemt ermee in dat de ondernemer alle in het

kader  van  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  relevante
gegevens  omtrent  de  opdrachtgever  en  zijn  huisdier  ter
beschikking stelt van VVTN.  VVTN  houdt  hieromtrent  een
database bij die uitsluitend inzichtelijk is voor VVTN en de bij
VVTN aangesloten ondernemers teneinde deze gegevens in
geval van verhuizing van de opdrachtgever en/of op grond van
andere   redelijke   belangen   met   de   daarbij   aangesloten
ondernemers uit te wisselen.

2.     Onverminderd zijn volgens de wet toekomende rechten, is de

ondernemer gerechtigd VVTN te informeren omtrent in het
kader van de overeenkomst ontstane geschillen tussen de
ondernemer en de opdrachtgever. De ondernemer kan VVTN
machtigen in deze geschillen bemiddelend op te treden, dan
wel om zijn vorderingen op de opdrachtgever in of buiten
rechte  door  VVTN  te  doen  afdwingen.  VVTN  is  nimmer
verplicht   een   dergelijk   verzoek   van   de   ondernemer   te
aanvaarden.

3.     De opdrachtgever is gerechtigd VVTN te informeren omtrent

zijn  klachten  over  de  ondernemer,  aan  de  hand  waarvan
VVTN,  zonder  hiertoe  verplicht  te  zijn,  bemiddelend  kan
optreden en/of jegens de ondernemer passende maatregelen
kan  nemen.  Indien  een  klacht  door  VVTN  gegrond  wordt
geacht en deze klacht dat rechtvaardigt, is VVTN gerechtigd
het VVTN-lidmaatschap van de ondernemer te beëindigen.

4.     VVTN draagt er zorg voor dat alle hem ter kennis gekomen

(persoons)gegevens    beveiligd    worden    opgeslagen    en uitsluitend overeenkomstig de doeleinden als bedoeld in de vorige leden worden gebruikt.

5.     De opdrachtgever vrijwaart VVTN van al zijn aanspraken die de

stelling rechtvaardigen dat de door hem aan de opdrachtgever verstrekte gegevens in strijd met het bepaalde in dit artikel door VVTN worden verwerkt indien VVTN ervan uit mocht gaan dat de opdrachtgever met de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden heeft ingestemd.

ARTIKEL 12. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.      De ondernemer is niet aansprakelijk voor in verband met de

uitvoering   van   de   overeenkomst   door   de   opdrachtgever geleden schade als gevolg van door de opdrachtgever onjuist of  onvolledig  verstrekte  gegevens  met  betrekking  tot  het huisdier of als gevolg van een andere niet aan de ondernemer toe te rekenen oorzaak.

2.      Indien het huisdier als direct gevolg van de behandeling door

de ondernemer komt te overlijden, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot ten hoogste de aanschafwaarde van het betreffende huisdier.

3.      Indien   de   ondernemer   aansprakelijk   mocht   zijn,   is   de

aansprakelijkheid beperkt tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak

en  de  omvang  van  de  schade,  voor  zover  de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

       de  eventuele  redelijke  kosten  gemaakt  om  de

gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
deze  aan  de  ondernemer  toegerekend  kunnen
worden;

       redelijke   kosten,   gemaakt   ter   voorkoming   of

beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont   dat   deze   kosten   hebben   geleid   tot
beperking van directe schade als bedoeld in dit lid.

4.     De aansprakelijkheid van de ondernemer zal nimmer verder

strekken dan het bedrag dat de door de ondernemer daartoe eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.

5.      Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid

van de ondernemer, zal  de opdrachtgever de ondernemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan  ook, ter  zake van vergoeding van schade, kosten  of interesten,   verbandhoudende   met   de   uitvoering   van   de overeenkomst door de ondernemer.

6.     Onverminderd het bepaalde in artikel 7, bedraagt, in afwijking

van de wettelijke verjaringstermijn, de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de ondernemer één jaar.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

1.      Op elke overeenkomst en de daaruit tussen de ondernemer en

de   opdrachtgever   voortvloeiende   rechtsverhoudingen   is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.     Alvorens  de  ondernemer  een  beroep  kan  doen  op  VVTN

overeenkomstig lid 11, dan wel door partijen een beroep kan
worden  gedaan  op  de  rechter,  zijn  partijen  verplicht  zich
optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te
beslechten.